Zpracování osobních údajů

Informace o shromažďování a zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání

o shromažďování a zpracování dle ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 v platném znění, dále jen „nařízení“

Správce: společnost IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o. IČ 25323601 se sídlem Tyršova 405, 588 13 Polná, vedená rejstříkovým soudem v Brně odd. C. vl. 25266, elektronická adresa Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.ippolna.cz. datová schránka: jc4cs6n

Účely a právní základ zpracování osobních údajů: Čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení – výkon práva fyzické osoby na svobodnou volbu a zabezpečení zaměstnání dle ust. § 11 a výkon práva zaměstnavatele na výběr zaměstnanců dle ust. § 12 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a navázání případných předsmluvních jednání, včetně zpracování slučitelného dle ust. Čl. 6 odst. 4 a čl. 9 odst. 2 písm. b) (oblast pracovního práva) nařízení

Kategorie osobních údajů: IP adresa, jméno, příjmení, akademické hodnosti a tituly, podpis, datum narození, město a okres narození, státní občanství, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa faktického pobytu, případně korespondenční adresa, pokud jsou odlišné od adresy trvalého pobytu, údaje o telefonním spojení, včetně mobilního telefonu a adrese elektronické pošty, údaj o změněné pracovní schopnosti a její formě, údaj o zdravotní způsobilosti k navrhované či nabízené pracovní pozici (druhu práce), údaje o kvalifikaci a dosaženém vzdělání, doložení platnosti řidičského oprávnění, údaje o zaměstnáních či evidenci Úřadem práce, údaje o podnikatelské činnosti a jejím ukončení a v případech daných ust. § 316 odst. 4 zákoníku práce též údaje o trestněprávní bezúhonnosti a dále též osobní údaje poskytnuté správci subjektem údajů ve formě profesního životopisu, motivačního dopisu či jiné formy sdělení osobních údajů, a to jednotlivě či v jakýchkoli kombinacích a seznamech v písemné i elektronické formě.

Informace subjektu údajů v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů dle s ust. čl. 12, 15 až 22 a 34 nařízení:

 1. Správce prohlašuje, že dodrží veškeré povinnosti, které s ohledem na kategorii poskytnutých osobních údajů a subjekt údajů má, pokud se nebude jednat o případ nedůvodného nebo nepřiměřeného plnění povinností v souladu s ust. čl. 12 odst. 5 nařízení.
 1. Poskytnutí jakýchkoli osobních údajů není povinné, je však nezbytné k výkonu práva na volbu a zabezpečení zaměstnání na straně subjektu údajů a výkonu práva na výběr zaměstnanců ze strany správce a práva správce obdržet před uzavřením pracovněprávního vztahu zákonem stanovené informace o subjektu údajů.
 1. Správce upozorňuje subjekt údajů, že ze zpracování údajů vyloučí jakékoli dokumenty, které budou obsahovat zvláštní kategorie osobních údajů, zejména údajů, jejichž zpracování je nepřípustné dle ust. § 12 zákona o zaměstnanosti a § 316 odst. 4 zákoníku práce nebo čl. 9 nařízení, přičemž vyloučení takových dokumentů a údajů ze zpracování (jejich kompletní skartace a zničení) může mít vliv na nemožnost navázání případného pracovně právního vztahu mezi správcem a subjektem údajů.
 1. Příjemcem osobních údajů budou mimo správce též osoby v Evropské unii. Osobní údaje subjektu údajů budou v rámci slučitelnosti zpracování poskytnuty příjemcům v rámci Evropské unie poskytujícím správci účetní, daňové, personálně poradenské a právní služby, vždy však jen takovým, které jsou vázány smluvní mlčenlivostí, bankovním či profesním tajemstvím a kteří přijali pravidla pro zpracování osobních údajů v souladu s nařízením.
 1. Doba zpracování osobních údajů je dána možným výhledem další pracovní nabídky ze strany Správce vůči subjektu údajů, nejdéle však 3 měsíce, pokud subjekt údajů ještě před uplynutím této doby nevyužije svého práva vznést námitku proti dalšímu zpracování.
 1. Doba uložení osobních údajů po ukončení doby zpracování je dána délkou obecné promlčecí lhůty stanovené zákoníkem práce a v jeho mezích občanským zákoníkem, z důvodu ochrany a uplatnění práv a oprávněných zájmů zpracovatele z právních jednání se subjektem údajů, případně u osobních údajů, které jsou povinnými zákonnými náležitostmi účetních daňových a pracovněprávních dokladů po dobu, kterou pro uchovávání stanoví právní předpisy pro účely uskutečnění daňové kontroly a právní předpisy upravující záležitosti pracovního poměru daňové, sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění a zaměstnanosti.
 1. Subjekt údajů má právo na bezplatný přístup k osobním údajům a k informacím k nim, v rozsahu dle ust. čl. 15 nařízení. Informace poskytne správce na základě žádosti subjektu údajů v písemné podobě či v elektronické textové podobě.
 1. V souladu s ust. čl. 16 nařízení má subjekt údajů právo na opravu nepřesného údaje a doplnění neúplných údajů, které se jej týkají; správce provede upřesnění či opravu bez zbytečného odkladu poté, co se o tom doví anebo je sám zjistí.
 1. Správce nesmí osobní údaje subjektu údajů dále zpracovávat, pokud s tím subjekt údajů vyslovil nesouhlas a je povinen je bez zbytečného odkladu vymazat, ledaže se jedná o výjimku dle ust. čl. 17 odst. 3 nařízení, zejména pokud jde o určení, výkon nebo obranu právních nároků.
 1. Za podmínek v ust. čl. 18 nařízení má subjekt údajů právo na omezení zpracování osobních údajů, zejména v případě pochyb o jejich přesnosti, pominul – li účel zpracování správcem, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 1. Správce oznámí subjektu údajů veškeré opravy nebo výmazy nebo omezení zpracování osobních údajů, které v souladu s nařízením uskutečnil, pokud to bude možné anebo takové oznámení nebude vyžadovat nepřiměřené úsilí.
 1. Správce, pokud nepominul právní základ ke zpracování osobních údajů, předá na základě pokynu subjektu údajů osobní údaje ke zpracování druhému správci v rámci Evropské unie, je – li to technicky proveditelné.
 1. Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle ust. čl. 21 nařízení.
 1. Automatizované individuální rozhodování ani profilování na základě poskytnutých údajů prováděno nebude.
 1. Zabezpečení osobních údajů je prováděno technickými (mechanickými a elektronickými) prostředky správce, včetně povinnosti mlčenlivosti osob, které se na zpracování podílejí a je zabezpečeno i právními dokumenty a zakotveno vnitřními předpisy společnosti IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o. Opatření k zabezpečení jsou pravidelně prověřována a kontrolována a systém zabezpečení osobních údajů vyhodnocován.
 1. Správce oznámí subjektu údajů bez zbytečného odkladu porušení zabezpečení osobních údajů, pokud jeho porušení bude mít za následek vysoké riziko pro jeho práva a svobody; to neplatí, pokud správce přijal opatření vyžadovaná ust. čl. 34 odst. 2 spočívající zejména v šifrování či nesrozumitelnosti osobních údajů pro narušitele, zajistil opatření taková, že se riziko ohrožení práv a svobod subjektu údajů neprojeví.
 1. Subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu nařízením či jinými platnými právními předpisy, může kdykoli: a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 1. Subjekt údajů má právo obrátit se v záležitosti zpracování osobních údajů správcem přímo na dozorový úřad - Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Czech Republic, +420 234 665 555, www.uoou.cz. Na těchto stránkách lze stáhnout či prohlédnout a číst právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů.
 1. Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle občanského zákoníku.
 1. Podněty a žádosti subjektu údajů vykoná bezplatně, pokud to nařízení připouští, je v správce v jednotlivých případech oprávněn požadovat úhradě přiměřenou úhradu nákladů.

Zásady zpracování osobních údajů ve společnosti IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o.

Ochranu soukromí a osobních údajů našich zaměstnanců, smluvních partnerů a zákazníků (subjektů údajů) považujeme za jednu ze základních povinností při výkonu činnosti a podnikání naší společnosti. Osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy.

Pro činnosti naší společnosti usilujeme především o zpracování osobních údajů na základě zákonného zmocnění. Ty může naše společnost zpracovávat i bez souhlasu subjektu údajů. Jsou jimi především:

Identifikační údaje - osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci (jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, adresa faktického pobytu, liší – li se od adresy trvalého pobytu, podpis, u fyzické osoby podnikatele též daňové identifikační číslo a IČ.

Kontaktní údaje - osobní údaje umožňující kontakt se subjektem údajů při naplňování účelu jejich zpracování či uzavřené smlouvy či k nezbytnému vyřízení jiného právního jednání, tedy telefonní, faxové číslo adresa elektronické pošty.

Další údaje, jejichž zpracování nám, jako zaměstnavateli a podnikateli ukládají platné právní předpisy z oblasti správy daní, sociálního a zdravotního pojištění.

Osobní údaje, které nemůžeme zpracovávat na základě zákonného zmocnění, avšak jsou potřebné pro činnost a rozvoj naší společnosti, např. osobní údaje pro obchodní a marketingové účely a zasílání obchodních sdělení zpracováváme výhradně s informovaným, dobrovolným a kdykoli odvolatelným souhlasem subjektu údajů.

Z důvodu zabezpečení autenticity a správnosti osobních údajů je získáváme nejčastěji přímo od subjektu údajů. Od zákazníka v souvislosti se sestavením objednávky či smlouvy, od zaměstnance při uzavření pracovní smlouvy nebo v souvislosti s výkonem práva na zabezpečení práce před jejím uzavřením a dále v souvislosti s trváním smluvního vztahu apod.

Osobní údaje získáváme též z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.) a z dalších veřejných zdrojů (včetně informací ze sociálních sítí a internetu, které o sobě subjekt údajů sám zveřejní), od orgánů veřejné moci (např. je-li proti subjektu údajů nařízena exekuce a insolvence a jsme osloveni jako plátce příjmů). Takové osobní údaje však nezpracováváme v rozporu se zákonným zmocněním k jejich zpracování a v rozporu s případným souhlasem subjektu údajů.

Bez souhlasu můžeme osobní údaje zpracovávat též pro ochranu práv naší společnosti a jejích právem chráněných zájmů, zejména v případě obrany práv před soudy a dalšími orgány. Informace o rozsahu, době zpracování a archivace předkládáme subjektu údajů před zahájením zpracování.

Takto např. zpracováváme osobní údaje z bezpečnostního kamerového systému. Na zpracování pomocí kamerového systému upozorňujeme vyvěšenými tabulemi a neobsahují – li záznamy žádný bezpečnostní incident, záznamy v krátké lhůtě nevratně likvidujeme. Informace o rozsahu, době zpracování a archivace předkládáme subjektu údajů před zahájením zpracování.

Naše smluvní vztahy nevážeme na jakékoli podmínky, které by subjekt k poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů zavazovaly. Osobní údaje chráníme fyzickým, elektronickým a organizačním zabezpečením a jejich vzájemnou kombinací před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Osobní údaje udržujeme pod kontrolou. Bezpečnostní opatření pravidelně posuzujeme, vyhodnocujeme a upravujeme. Usilujeme přijatými opatřeními o zvýšení ochrany osobních údajů. Veškeré osoby, které s osobními údaji našich zaměstnanců, spolupracovníků či zákazníků přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvních povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní mlčenlivostí.

Osobní údaje poskytujeme výhradně v souladu s právními důvody jejich zpracování orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení, orgánu dozoru, exekutorům, notářům – pokud vystupují v roli soudního komisaře, insolvenčním správcům, pojišťovně, řešíme - li pojistnou událost, apod. se sídlem v Evropské unii. Rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku či splnění povinnosti.

V rámci zpracování a v souladu s právními důvody zpracování poskytujeme osobní údaje v nezbytném rozsahu dalším společnostem, působícím v rámci skupiny podniků, které zastřešuje společnost IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o. a sice:

 • ENERGETICKÉ PROJEKTY, s.r.o., IČ 29192005
 • BYDLENÍ SMÍCHOV, s.r.o., IČ 04167295
 • Mozartova brána, s.r.o., IČ 02547333
 • BYDLENÍ VÍTKOV, s.r.o., IČ 02388065
 • IZOLAČNÉ PROJEKTY s.r.o., IČO 36620629 (Slovenská republika)

Se souhlasem zaměstnance, smluvního či obchodního partnera nebo jeho příkaz mohou být osobní údaje poskytnuty i dalším subjektům v Evropské unii.

Respektujeme právo zaměstnanců, smluvních či obchodních partnerů na přístup k osobním údajům, opravu či výmaz, práva na omezení zpracování osobních údajů, oznamovací povinnost, přenositelnost osobních údajů a práva vznést námitku či vyřizování jiných podnětů subjektu údajů.

Informaci či požadovanou operaci v rozsahu a za podmínek stanovených čl. 12 odst. 5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 v platném znění bez zbytečného odkladu provedeme a žadatele o tom vyrozumíme. Ve stanovených případech máme za výkon činností správce ve vztahu k subjektu údajů právo požadovat přiměřenou náhradu.

Kdykoli se na nás můžete v záležitosti ochrany osobních údajů obrátit prostřednictvím naší společnosti IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o. IČ 25323601 se sídlem Tyršova 405, 588 13 Polná, vedená rejstříkovým soudem v Brně odd. C. vl. 25266, elektronická adresa Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.ippolna.cz. datová schránka: jc4cs6n, tel. 567 225 445.

Subjekt údajů má právo obrátit se v záležitosti zpracování osobních údajů správcem přímo na dozorový úřad - Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Czech Republic, +420 234 665 555, www.uoou.cz. Na těchto stránkách lze stáhnout či prohlédnout a číst právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů.

Tyto Zásady jsou umístěny a volně dostupné na internetových stránkách společnosti a v písemné podobě v jejím sídle. Na vyžádání budou též elektronickou či běžnou poštou žadateli zaslány.

Pokud máte jakýkoli dotaz, rádi Vám na něj odpovíme. Tyto zásady jsou platné od 25.5.2018

Pojď pracovat s námi. Pracuj pro IPÉČKA.

Přidej se!